Akti gradonačelnika

1. Odluka o potporama u poljoprivredi
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u poljoprivredi
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u poljoprivredi
4. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Marofa za 2013. godinu (Kratkoročni plan)
5. Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Marofa za 2013. godinu (Kratkoročni plan)
6. Odluka o određivanju službenice za informiranje
7. Odluka o načinu korištenja Društvenog doma u Remetincu
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja Društvenog doma u Remetincu
9. Odluka o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih predstavnika Grada Novog Marofa u skupštinama trgovačkih društava
11. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Novog Marofa za 2015. godinu
13. Odluka o određivanju predstavnika Grada Novog Marofa u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Novi Marof ima poslovne udjele ili dionice
14. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Marofa za 2015. godinu (Kratkoročni plan)
15. Odluka o opozivu i razrješenju dosadašnjih članova/ica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Novi Marof imenovanih od strane osnivača, te o imenovanju četiri člana/ice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Novi Marof
16. Rješenje o opozivu i razrješenju dosadašnje predsjednice i članova/ica Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa
18. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Marofa za 2016. godinu (Kratkoročni plan)
19. 
20. 
26. Odluka o osnivanju prava nepravilne služnosti na nekretninama u k.o. Novi Marof
27. Odluka o kupnju nekretnine u k.o. Novi Marof