GOSPODARSTVO

Grad Novi Marof, kao jedna od 28 jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije, smješten je u južnom dijelu Županije, na razmeđi između Kalničkog gorja i Ivanščice. Površinom od 111,75 km2 najveća je JLS Varaždinske županije. U 23 samostalna naselja živi 13.246 stanovnika prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Dinamičan razvoj Grada Novog Marofa u dosadašnjem razdoblju ostvaren je zahvaljujući brojnim komparativnim prednostima ovog područja, prije svega izuzetnom geoprometnom položaju Grada unutar Varaždinske županije, na strateškim cestovnim i željezničkim pravcima između Zagreba i Varaždina te Podravine i Hrvatskog zagorja. Upravo su ovi pravci prometne infrastrukture bili glavne razvojne osovine te je i najveći broj naselja smješten duž cestovnih i željezničkih koridora. Na razvoj Grada također su utjecali postojeći prirodni resursi, a posebno raspoloživ kontingent kvalitetne i vrijedne radne snage Novog Marofa i gravitirajućih područja.

Osnovni i najvažniji cilj Grada Novog Marofa je stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarstva, kao generatora svekolikog razvoja ove jedinice lokalne samouprave. U tom kontekstu valja istaći da je 31.12.2015. godine u Gradu djelovalo 400 aktivnih obrtnika. Najveća koncentracija zaposlenosti je u naselju Novi Marof, koje je desetljećima subregionalno središte kao gospodarski, urbani, administrativni i kulturni centar i koje čini osnovu policentričnog razvitka Varaždinske županije.

Okosnica gospodarstva su proizvodne djelatnosti i to proizvodnja izolacijskih materijala (Knauf Insulation d.o.o.), proizvodnja rezane građe i parketa (Lipa d.o.o.), proizvodnja proizvoda od plastike i gume (Tehnoguma d.o.o., Hajduk plastična ambalaža d.o.o.) i dr. Pored industrije, adekvatan razvoj bilježe tercijarne djelatnosti i to trgovina, prijevoz, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo te ostale uslužne djelatnosti (Trgonom d.o.o., Jeklotehna-ting d.o.o., Comet d.o.o., Cedrus novo d.o.o., Ljekarna Zubović, zatim obrti: Prerada plastike Šantek, Auto-Ivec, Elektro Bosilj i dr). Zbog gospodarske krize prisutan je trend smanjivanja broja trgovačkih društava i obrtnika uz porast broja nezaposlenih osoba. Prema podacima o zapošljavanju i nezaposlenosti, krajem kolovoza 2015. godine evidentirano je ukupno 671 osoba različitih profila koje traže zaposlenje i to pretežito kvalificirani i visokokvalificirani radnici i srednja stručna sprema. U odnosu na mjesec ranije-srpanj, broj nezaposlenih osoba je manji za 5,4%.

Gospodarska djelatnost odvija se velikim dijelom u industrijskoj zoni, koja je locirana na sjevernom dijelu naselja uz državnu cestu D-3 Zagreb-Varaždin. U zoni je uz državnu cestu D-3 izgrađena kompletna infrastruktura, osim kanalizacijske mreže, tu se nalazi i željeznički kolodvor za prijevoz sirovina i gotovih proizvoda, a prema Knauf Insulation postoji i industrijski kolosjek, koji se prema potrebi može i proširiti. Unutarnji dio industrijske zone treba infrastrukturno kompletirati. Veličine građevinskih parcela u ovoj zoni nisu ograničene, a izgrađenost industrijske parcele može iznositi najviše 30% površine. Uz glavnu državnu cestu D-3 nalazi se Knauf Insulation te niz manjih poslovno-trgovačkih sadržaja obrta te malog i srednjeg poduzetništva.

Pored ove zone, u južnom dijelu naselja Novi Marof, uz državnu cestu D-3 i priključak na auto-cestu Zagreb-Varaždin-Goričan, nalazi se zona za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. U toj zoni Grad Novi Marof raspolaže s vlastitim formiranim građevinskim česticama, koje su u potpunosti opremljene komunalnom, prometnom i energetskom infrastrukturom (asfaltirana prometnica, električna energija, voda, kanalizacija, plin, telefon ). Budući da je ova zona većim dijelom već izgrađena, u tijeku su aktivnosti na proširenju iste u pravcu jugoistoka, čime će se osigurati novih 100.000 m2 prostora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Veličina građevinskih čestica u toj zoni dozvoljena je do 10.000 m2, uz mogućnost izgradnje poslovnih objekata maksimalne veličine do 3.000 m2.

Nova zona za razvoj malog i srednjeg poduzetništva nalazi se uz cestu Novi Marof-Ključ, veličine cca 100.000 m2. Namijenjena je za obavljanje sekundarnih i tercijarnih djelatnosti. Ista je infrastrukturno dijelom već opremljena i prvi njeni korisnici već obavljaju djelatnost (Cedrus novo).

U tijeku je osnivanje novih poduzetničkih zona i to zone Možđenec, u blizini čvorišta autoceste Zagreb-Varaždin-Goričan uz državnu cestu D22, površine 72 000 m2 i zone Ključ-Oštrice, nedaleko državne ceste D-3 Zagreb-Varaždin-Goričan, površine 54 000 m2. Namjena ovih zona je obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

Grad Novi Marof atraktivna je destinacija za plasman poduzetničkog kapitala, zahvaljujući izuzetno pogodnom prometno-geografskom položaju, prirodnim potencijalima i raspoloživom kontingentu radne snage. Kako bi se ove pogodnosti što bolje iskoristile i Grad Novi Marof učinile poželjnijim Gradom za domaće i strane investitore, Grad je osigurao potpornu poduzetničku infrastrukturu te je pored već postojeće Industrijske zone otvorio i dvije poslovne zone i to Zonu za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kod Autobusnog kolodvora u Novom Marofu i Zonu uz cestu Novi marof-Ključ. U tijeku su aktivnosti za osnivanje zona u Možđencu i Oštricama.

Radi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, Grad daje niz stimulativnih mjera za potencijalne investitore:

– investitore koji grade poslovne prostore za proizvodne djelatnosti oslobađaju se plačanja komunalnog doprinosa u visini od 50 posto utvrđenog iznosa, a ukoliko nakon izgradnje tog prostora zaposle najmanje 5 radnika i ne smanje broj zaposlenih tijekom razdoblja od 3 godine, vratit će im se sredstva u 100 postotnom iznosu uplate komunalnog doprinosa za taj prostor;
– investitori koji grade poslovni prostor koji služi za proizvodnu djelatnost mogu privremeno ili djelomično biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade u prve 3 godine od početka proizvodnje;
– ovisno o djelatnosti i broju novozaposlenih radnika, investitori mogu ostvariti popust kod priključivanja na nisko-naponsku mrežu i do 100 posto iznosa priključka;
– grad subvencionira kamatne stope na poduzetničke kredite;
– grad stipendira studente za potrebe gospodarstva;
– iznosi komunalnih naknada i doprinosa po nekoliko puta manji od iznosa u ostalim gradovima u okruženju-samo 20 kn/m3 u prvoj zoni;
– iznos komunalnog doprinosa koji se obračunava za građevine u postupku legalizacije iznosi samo 1 kn/m3.

Za sve dodatne informacije za potencijalne ulagače-investitore na području Grada Novog Marofa možete se obratiti gradskim službama ili gradonačelniku na broj telefona 042/611-023, mailom:
grad-novi.marof@vz.htnet.hr ili putem kontakt obrasca na službenim web stranicama Grada.