Natječaj za odgojitelje

250

DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF
Klasa:112-07/18-01/107
Ur.br: 2186/022-380-01-18-01
Novi Marof, 26.04.2018.

Temeljem članka članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Novi Marof Upravno vijeće Dječjeg vrtića Novi Marof na XXII sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te sukladno odluci objavljuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta
ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj 10/97, 107/07, 94/13), članku 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, broj 57/12, 120/12, 16/17), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, broj 133/97, 13/98)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje nemaju više od jedne godine staža u zvanju odgojitelja/ice djece rane i predškolske dobi i koje su duže od 30 dana evidentirane kao nezaposlene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić Novi Marof, Otona Ivekovića 12, 42220 Novi Marof u zatvorenoj kuverti s naznakom „Za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen na biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama, te na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Novi Marof.

natječaj-odgojitelj.docx

Podijeli objavu