Odluke iz oblasti društvenih djelatnosti

1. Mjerila za utvrđivanje udruga od interesa za Grad Novi Marof
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 19/1997)

2. Mjerila o ekonomskoj cijeni programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece i iznosu participacije koja se naplaćuje od roditelja-korisnika desetosatnog programa u Dječjem vrtiću Novi Marof
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 17/2017)

3. Odluka o naknadama iz sredstava Proračuna Grada Novog Marofa namijenjenih za potrebe socijalne skrbi
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 74/2017)

4. Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 30/2007)

5. Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Novog Marofa

6. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 27/2015)

7. Odluka o osiguranju sredstava za financiranje rada Turističke zajednice Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

8. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 31/2010)

9. Odluka o stipendijama Grada Novog Marofa
(Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016)