Održivo gospodarenje otpadom

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Marofa za razdoblje 2017.-2022. godine
Plan gospodarenja otpadom Grada Novog Marofa za razdoblje 2017.-2022. godine

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVODITI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVOG MAROFA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVOG MAROFA ZA RAZDOBLJE 2017.-2020., PRILOG 1.
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVOG MAROFA 2017.-2022.

1. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Marofa