Ostale odluke

1. Odluka o proglašenju 13. lipnja, Blagdana Sv. Antuna Padovanskog, Danom Općine Novi Marof
(“Službeni vjesnik” broj 8/1993)

2. Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/1998)

3. Odluka o ustanovljenju javnih priznanja Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 13/1998)

4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2016)

6. Odluka o utvrđivanju pripadnosti određenih kućnih brojeva području pojedinog mjesnog odbora osnovanog unutar naselja (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 43/2011)

7. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 62/2013)

8. Odluka o davanju u najam stanova (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 19/2001)

9. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju  poljoprivrednih rudina
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 8/2010)

10. Odluka o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju   poljoprivredni rudina
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 15/2010)

11. Odluka o paljenju suhe trave, korova i biljnog otpada, te loženju otvorene vatre na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 4/2001)

12. Odluka o nerazvrstanim cestama
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/1999)

13. Odluka o uređenju prometa na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 26/1999)

14. Odluka o sufinanciranju izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Novi Marof
(“Službeni vjesnik Županije Varaždinske” broj 5/1995)

15. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Novi Marof
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/1999)

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 2/2000)

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Županije Varaždinske” broj 15A/2003)

18. Odluka o mreži nerazvrstanih cesta na području Općine Novi Marof
(“Službeni vjesnik Županije Varaždinske” broj 11/1996)

19. Odluka o izmjeni Odluke o mreži nerazvrstanih cesta na području Općine Novi Marof

20. Odluka o određivanju imena ulicama i trgovima u naselju Novi Marof
21. Odluka o određivanju imena ulicama i trgovima u naselju Sudovec

22. Odluka o distribucijskoj telekomunikacijskoj kanalizaciji
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 28/2006)

23. Odluka o naknadi za korištenje DTK
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 28/2006)

24. Plan mreže kioska na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 6/2003)

25. I. Izmjene i dopune Plana mreže kioska na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i  kontaktnih zona
(Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 27/2003)

26. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 19/2008)

27. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016)

28. Odluka o osnivanju Savjeta gradonačelnika Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2009)

29. Odluka o potporama u poljoprivredi
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 4/2010)

30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u poljoprivredi
(„ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 12/2011)

31. Odluka o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 8/2010)

32. Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 15/2010)

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/2015)
34. Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/2015)

37. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2012)

39. Odluka o uspostavi suradnje i prijateljstva Grada Novog Marofa s Općinom Gornja Radgona iz Republike Slovenije
40. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novog Marofa
41. Odluka o Registru imovine Grada Novog Marofa