Procjena ugroženosti

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2013. godinu
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2013. godinu
Zaključak o prihvaćanju  i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa
Zaključak o prihvaćanju  i donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Novog Marofa
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 77/2013)


Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2014. godinu
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2014. godinu
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2015. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2015. godinu

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2015. godinu
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju  i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Marofa za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  na području Grada Novog Marofa za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 39/2016)

Zaključak o prihvaćanju i donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za 2016. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 39/2016)

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za 2016. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 39/2016)


Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novog Marofa i donošenju Plana zaštite od požara Grada Novog Marofa
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 59/2016)
Plan zaštite od požara Grada Novog Marofa

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za 2016. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 77/2016)

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za 2017. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 82/2017)