Rješenja

  1. Rješenje o imenovanju članova Savjeta gradonačelnika Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2009)

  1. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 44/2013)

  1. Rješenje o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Novokom društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 44/2013)

  1. Rješenje o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Novi Marof d.o.o. , Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 44/2013)

  1. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

  1. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

  1. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

  1. Rješenje o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

  1. Rješenje o osnivanju Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

  1. Rješenje o osnivanju Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

11. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 26/2016)

12. Rješenje o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

13. Rješenje o opozivu  i razrješenju  dosadašnjeg predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof imenovanih od strane osnivača, te o imenovanju predsjednika i tri člana/ice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 44/2013)

14. Rješenje o opozivu i razrješenju dosadašnjih članica  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Novi Marof imenovanih od strane osnivača, te o imenovanju četiri člana/ice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 44/2013)

15. Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Novog Marofa

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 11/2013)

16. Rješenje o imenovanju četiri člana/članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 77/2013)

17. Rješenje o opozivu i razrješenju dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof te imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 65/2014)

18. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/2015)

19. Rješenje o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Novokom društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2015)

20. Rješenje o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Novi Marof d.o.o., Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2015)

21. Rješenje o opozivu  i razrješenju  dosadašnjeg predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof imenovanih od strane osnivača, te o imenovanju predsjednice i tri člana/ice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2015)

22. Rješenje o opozivu i razrješenju dosadašnjih članova/ica Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof imenovanih od strane osnivača, te o imenovanju 4 člana/ice Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2015)

23. Rješenje o osnivanju Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

24. Rješenje o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

25. Rješenje o osnivanju Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

26. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

27. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

28. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

29. Rješenje o izboru Predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

30. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 32/2017)

31. Rješenje o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 36/2017)