Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti prostornog uređenja, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, uređenja naselja i stanovanja, komunalnog gospodarstva ( briga o osiguranju trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, briga o gradnji i održavanju komunalnih objekata i uređaja, utvrđivanje i naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa, priključenje na komunalnu infrastrukturu, komunalni red i dr.), oblasti prometa i imovinsko-pravnih poslova, kao i druge poslove iz nadležnosti Grada koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ovog Upravnog odjela i poslove koje mu povjere Gradsko vijeće i gradonačelnik.


Vlado Stepančec, ing.građ.
Pročelnik
E-mail: vlado.stepancec@novi-marof.hr


Dražen Kopjar, ing.arh.
Stručni suradnik za komunalne poslove
E-mail: drazen.kopjar@novi-marof.hr


Ivan Bosilj
Referent za ceste i komunalni redar
Tel. 042/205 124
E-mail: ivan.bosilj@novi-marof.hr


Zdenka Maltar, upravni pravnik
Stručni suradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove
Tel. 042/205 151
E-mail: zdenka.maltar@novi-marof.hr


Jurica Plantak, dipl. politolog
Samostalni upravni referent za pripremu i provedbu projekata i komunalne poslove
Tel. 042/205 124
E-mail: jurica.plantak@novi-marof.hr